HEAVENSENT

站在1244143

sui1ran2 zhan4 zai4 hei1an4 li3

41534412

dan4 ta1men5 shou3hu4 shi4 guang1ming2

Altbough standing in darkness

they are protecting the light