When in Rome do as the Romans do

入国问禁,入乡随俗
ru guo wen jin, ru xiang1 sui2 su2
enter kingdom ask prohibit, enter countryside follow customs
kou men de wen, biao lin de jin, xiang cun de xiang, sui bian de sui, su gu de su

the People in the Valley follow their CUSTOMS